Sadržaj

 • Zaprimanje predmeta
 • Upisivanje akata i priloga
 • Dostava predmeta u rad
 • Praćenje kretanja predmeta
 • Pretraživanje predmeta, akata i priloga
 • Otprema akata
 • Razvođenje i arhiviranja predmeta - akata
 • Izrada i štampa glavnih i pomoćnih knjiga
 • Evidencija izdanih predmeta iz arhive
 • Evidencija predmeta za izlučivanje
 • Digitalna arhiva
 • Izrada dokumenata prema predlošcima
UrPos

Oblici instalacije

Program se može instalirati u jednokorisničkoj verziji (pisarnica) ili kao centralna evidencija. Kod centralne evidencije postoji jedinstvena baza uredskog poslovanja u kojoj su prijavljene sve službene osobe sa određenim ovlastima. Uredsko poslovanje se u tom slučaju prati kroz sve službe i odjele. Svaka službena osoba ima pristup samo predmetima koji su joj dodjeljeni, dok voditelj službe ili odijela ima pristup do svih predmeta dodjeljenih njegovoj organizacijskoj jedinici i ovlast praćenja rada svojih djelatnika. Za praćenje rada cijelog ureda postoje osobe sa posebnim ovlaštenjima.

UrPos

Digitalizacija dokumenata

Program omogućava pridruživanje digitalnih dokumenata bazi podataka i to na način da se originalni dokumenti skeniraju, a zatim pridružuju točno određenim podacima u bazi podataka. Također, bazi podataka se mogu pridružiti i dokumenti koji su već zaprimljeni u digitalnom obliku. Program također omogućava izradu dokumenata na temelju predložaka.

Pretraživanje, pregledavanje i štampanje dokumenata izvodi se u okviru "UrPos" programa.

UrPos

Korisnici

Državna, regionalna i lokalna uprava, državne službe, državne agencije, poduzeća i javne ustanove.

Kontaktirajte nas

Telefon: 00385 40 334 555